خط پایین سه گانه :یک الزام برای پایداری تجارت

ابتدا باید پاسخ یک سوال مهم را بدانیم؟

خط پایین سه گانه دقیقا چیست؟

بطور خلاصه روشی برای ارزیابی آثار فعالیتهای یک شرکت با ملاک های اقتصادی ،محیط زیستی و مسئولیتهای اجتماعی می باشد٫ در دنیاسرمایه های سرزمینی ، انسانی و سود آور با 3P شناخته می شود و هدف ترویج این ایده است که یک شرکت می تواند سود آور باشد و سرمایه های سرزمینی را بهبود داده و زندگی بهتری برای انسانها بسازد٫

اهمیت خط پایین سه گانه

امروزه کشورها برای ایجاد توسعه اقتصادی پایدار برنامه هایی طراحی و اجرا می کنند که شغل و ثروت را در طول زمان و با حفظ و ارتقا سرمایه های سرزمینی و انسانی ایجاد کند.همچنین کشورها با ترویج ایده فعالیت در چارچوب خط پایین سه گانه بین آحاد جامعه توسعه پایدار را سرعت بخشیده اند.رابطه این سه خط پایه با هم باعث شده هر بهبود در یکی از آنها اثر مثبت بر دو خط پایه دیگر داشته و به همین دلیل استراتژی برد-برد برد نیز به آن می گویند٫